Ångerrätt och återbetalning Naturfönster

Ångerätt

Du har enligt lag rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag som du tar emot produkten.

Undantag från ångerrätten.

Produkter som vi inte har i lager i vår lagershop, dvs Produkter som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel med spröjs, färger eller mått.

Du har rätt att avbeställa dina varor innan din vara är levererad. Vi tar dock ut en schablonersättning på 80 % av beloppet.

Hur du ångrar ditt köp

Om du vill returnera ditt köp ska du meddela oss inom 14 dagar från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot eller hämtar din beställning. Du kontaktar då Naturfönster på info@naturfonster.se Du kan också använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt som du hittar här.

Efter att du har meddelat oss att du vill returnera ditt köp, behöver du skicka tillbaka produkten inom 14 dagar. Vi rekommenderar att du skickar tillbaka produkten i samma emballage som du fick den i eftersom du är ansvarig för eventuell skada eller förlust under returfrakten som beror på att du har varit vårdslös, till exempel vid bristfällig emballering av produkten.

Returfrakt

Du bekostar själv returfrakten när du returnerar ditt köp. Kostnaden för returfrakten kommer att dras av från din återbetalning.

Retur sker till: Naturfönster, Fabriksvägen 19, 363 30 ROTTNE

Återbetalning

Vi betalar återstående likvid till dig när vi erhållit och kontrollerat produkten.

Använd gärna konsumentverkets ångerblankett

Refundpolicy  Naturfönster

Right of withdrawal

By law, you have the right to cancel your purchase within 14 days from the day you receive the product.

Exemption from the right of withdrawal.

Products that we do not have in stock in our warehouse shop, i.e. Products that have been manufactured according to your instructions or that have otherwise received a clear personal touch with moldings, colors or measurements.

You have the right to cancel your order before your item is delivered. However, we charge a standard compensation of 80% of the amount.

How to regret your purchase

If you want to return your purchase, you must notify us within 14 days from the day you, or a person on your behalf, receives or collects your order. You then contact Naturfönster at info@naturfonster.se. You can also use the Swedish Consumer Agency’s standard form for exercising the right of withdrawal, which you can find here.

After you have notified us that you want to return your purchase, you need to send the product back within 14 days. We recommend that you return the product in the same packaging as you received it in, as you are responsible for any damage or loss during the return shipping that is due to your negligence, for example in the event of inadequate packaging of the product.

Return shipping

You pay for the return shipping yourself when you return your purchase. The cost of return shipping will be deducted from your refund.

Returns are made to: Naturfönster, Fabriksvägen 19, 363 30 ROTTNE

Refund

We pay the remaining liquid to you when we have received and checked the product.